El web no està optimitzat per IExplorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome
 • NORMATIVES GENERALS DEL CENTRE
 • POLÍTICA DE PRIVACITAT
 • CONDICIONS DE RESERVA

 

NORMATIVES GENERALS DEL CENTRE

Està totalment prohibit fumar en tota la instal·lació esportiva, inclòs a la coberta de l'edifici (pista de pàdel).

 

Horari del centre:

De dilluns a divendres de 7:00 a 22:00 hores, sempre amb reserva prèvia, cites en horaris convinguts.

 

Festius

El centre romandrà tancat els caps de setmana i festius. Per més informació dels dies festius consultar la web cosfisicwell.cat

 

Inscripció inicial

En el moment de la inscripció cal facilitar les dades personals que els hi seran requerides segons els serveis contractats, el document nacional d'identitat així com també s'haurà de signar la protecció de dades i conforme s'és coneixedor de la normativa de funcionament del centre.

 

Domiciliació de quotes i consums

En cas de que els serveis contractats siguin mensuals, es domiciliarà al seu compte corrent. Per aquest fi caldrà facilitar el registre de dades SEPA. Les mensualitats es paguen per avançat, i les quotes es domicilien entre els dies 1, 2 i 3 de cada mes. En cas de canvi de quota, modificació de dades o de baixa, ús obligatori notificar-ho a la recepció abans del dia 20 del mes anterior.

Tots els serveis podran ser contractats via internet al web del centre cosfisicwell.cat o bé a la recepció del centre (amb algunes excepcions especificades en cada cas).

Normes d'ús

 • Vestidors

Els vestidors disposen de guixetes de rotació que els abonats podran utilitzar lliurement de forma diària. El tancament de la guixeta és mitjançant encadenat, que el client pot adquirir a la recepció del centre. Al final de cada entrenament/dia, el client haurà de deixar-la lliure d'objectes. En cas d'incompliment d'aquesta norma, el centre es veurà justificat per obrir/tancar el cadenat i deixar lliure la guixeta, sense que pugui considerar-se procedent cap reclamació per part de l'abonat pel que fa a la inutilització de l'esmentat cadenat.

És absolutament obligatori, per motius d'higiene personal, col·lectiva i de seguretat, anar amb sabatilles d'aigua als vestidors i dutxes i no anar pel passadís amb els peus molls. És també obligatori assecar-se dins la zona de les dutxes. I queda prohibit afaitar-se en el centre.

 • Zona termal

La zona termal és un servei sota reserva prèvia amb un màxim de 24h d'antelació. La capacitat és de 8 persones, però el centre ho limita a grups màxims de 4 persones per incrementar la qualitat del servei. El servei és de màxim 30 minuts, ja que més temps no seria recomenable. Està prohibit portar joies, doncs el centre no es fa responsable del seu deteriorament degut al contacte amb els productes químics de desinfecció.

 • És obligatori respectar el moment de relax.
 • És d'obligat compliment dutxar-se abans d'entrar a la zona termal.
 • La capacitat màxima del bany turc és de 4 persones.
 • La capacitat màxima de les saunes és de 4 persones.
 • Està totalment prohibit manipular els quadres de control per canviar les variables de temperatura de la sauna i bany turc.

 

Servei i sala d'entrenament personal

A la sala de fitness és obligatori l'ús de tovallola i un calçat adequat. No està permès entrar sense samarreta.

Serà d'obligat compliment el respecte al material i a les instal·lacions del centre.

El pagament de la quota serà per mes avançat. En cas d'iniciar a mig mes, es cobrarà la part proporcional.

El client no perdrà les sessions contractades que podrà recuperar dins del mateix mes si l'anul·lació ha sigut seguint els paràmetres marcats i amb una antelació de 48h.

 

Servei "OnlyPadel"

Cal efectuar sempre la reserva de la pista per la web, per dur a terme aquesta reserva s'haurà d'estar prèviament registrat a recepció, tràmit d'un sol cop i gratuït.

L'usuari que efectuï la reserva quedarà com a responsable de les instal·lacions responent als desperfectes si fos el cas.

Dintre del recinte queda totalment prohibit fumar i menjar així com pràcticar altres activitats que surtin de l'especialitat del pàdel.

 

Serveis wellness i fisioteràpia

Per fer la reserva caldrà estar registrat a la web (tràmit d'un sol cop i gratuït), la reserva es podrà fer per telèfon al 938890059 o directament amb el professional corresponent amb un mínim de 12h d'antel·lació.

 

CONDICIONS DE L'ENTRENAMENT PERSONAL A COS FISICWELL 

Què inclou:

 • Entrenaments personals contractats per dies a la setmana fixes amb horari tancat independentment de si hi ha 4 o 5 setmanes al mes.
 • Entrenament de 50min amb l’entrenador personal al centre COS FISICWELL.
 • Valoració inicial d'un cost de 63€ que inclou:
  • 1era visita al fisioterapeuta per fer una valoració.
  • 1era visita al guia nutricional per fer una valoració.
  • Valoració inicial a nivell físic amb l’entrenador personal.
 • Preu bonificat en tots els serveis del centre. (pàdel, entrenaments col·lectius, spa, serveis de fisioteràpia i de wellness)
 • Els entrenaments amb electroestimulació integral EMS es recomenaran al client segons la valoració de l'equip de Cos Fisicwell.
 • En l'entrenament a domicili, les condicions dependran de la tarifa contractada i seran especificades en cada cas.

Condicions:

 • El pagament de la quota contractada serà per banc, (gir bancari 1era setmana de cada mes).
 • En cas d’iniciar els entrenaments a mig mes, sense coincidir en mes natural, aquestes primeres sessions es pagaran a recepció en efectiu o targeta. (preu de sessió segons quota contractada).
 • El client podrà modificar l’hora reservada o cancel·lar una sessió amb 48h d’antelació, en cas contrari es donarà la sessió com executada.
 • Les sessions que s’hagin de recuperar perquè han estat ben cancel·lades, s’hauran d'efectuar dins del mateix mes. (en el cas especial de que sigui anul·lada durant la última setmana de mes es deixarà una setmana extra, del mes següent, per recuperar la sessió).
 • En cas de que la sessió sigui cancel·lada per motius atribuïbles a l'entrenador, aquesta no es donarà com a executada en cap cas.
 • En cas de no voler seguir amb els entrenaments personals contractats, s’haurà d’avisar abans del dia 25 del mes anterior per tal de que no es faci el gir bancari.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, els informem de que la present pàgina web és propietat de COS FISIC WELL, S.C.P., d'ara en endavant també el Prestador, domiciliat a c/ Figueres nº 10-12, 1ra planta, 08500, Vic, BARCELONA, amb CIF J65871527, telèfon de contacte: 938890059, i e-mail: info@cosfisicwell.cat. 


COS FISIC WELL, S.C.P., com a responsable del present Lloc Web i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d'índole tècnica i organitzatives, establertes en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre, (que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A efectes del què preveu la LOPD, COS FISIC WELL, S.C.P. li informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d'informació amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del centre a través de la web i tots els tractaments necessaris que vosté ens demani, tant pels serveis de fisioteràpia, serveis d'entrenament personal, com reserva de les pistes de pàdel. Les operacions previstes per realitzar els tractaments són els següents: Portar una base de dades com a registre de les sessions de fisioteràpia i tractaments de salut realitzats, serveis d'entrenaments personals i les pistes de pàdel reservades mentre és soci/usuari dels serveis del centre, remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrónic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials (aquestes comunicacions seran realitzades pel prestador i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció; En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals); Realitzar estudis estadístics; respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l'Usuari; realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l'Usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de COS FISIC WELL, S.C.P. pel present avís legal ressenyades, i remetre el nostre butlletí de notícies.


El firmant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.
El Prestador, mitjançant asterisc (*) en les caselles corresponents del formulari de contacte, li informa d'aquesta obligatorietat a l'Usuari, indicant quines dades són necessàries. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l'Usuari otorga el consentiment inequívoc a COS FISIC WELL, S.C.P. perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en conseqüència de les finalitats mencionades. 

El no facilitar les dades personals solícitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'art. 5 del RGPD i a l'art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al què és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

D'acord amb aquestes normatives, doncs, li informem que té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a c/ Figueres nº 10-12, 1a planta, 08500, Vic, BARCELONA o enviant un correu electrònic a info@cosfisicwell.cat, indicant com a Assumpte: "LOPD, Drets ARCO", i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal i como indica la llei. Té dret a enretirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS
Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades.  Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

COS FISIC WELL, S.C.P. no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant així, en el cas de ser cedits a algun tercer, es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per tal cessió. L'entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les qui seu'ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l'usuari-, estan obligades a conservar el secret professional i a l'adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador,  segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc Web.


ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT
L'usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de COS FISIC WELL, S.C.P. en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Per tant, a l'utilitzar aquest formulari per contactar amb COS FISIC WELL, S.C.P., està autoritzant expressament la utilització de les seves dades per l'enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà (incloent correu electrònic), podent anul·lar aquesta autorització quan ho desitgi, dirigint-se a COS FISIC WELL, S.C.P. a través dels mitjans establerts.

A través d'aquesta Política de Privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de COS FISIC WELL, S.C.P., incloent les dels menors, en les que, per a l'obtenció d'aquestes, s'ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l'efecte pel centre en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l'exercici dels drets d'aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l'ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixel·lada.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES
L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a COS FISIC WELL, S.C.P., exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)
COS FISIC WELL, S.C.P. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la web, podent, inclòs, limitar o no permetre l'accés a la informació.

COS FISIC WELL, S.C.P. no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les Webs de tercers a les que es pugui accedir pels "links" o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat del prestador.

La presència de "links" o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggerència, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

SUBSCRIPCIÓ AL BLOG DE COS FISIC WELL, S.C.P.
En el cas que l'usuari es subscrigui al blog, li informem que les dades aportades seran tractades per gestionar la seva subscripció al blog informatiu amb avís d'actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total dels mateixos. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
COS FISIC WELL, S.C.P. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

CORREUS COMERCIALS
D'acord amb la LSSICE, COS FISIC WELL, S.C.P. no realitza pràctiques d'SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. En conseqüència, en cada un dels formularis de la Pàgina Web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓ
Amb caràcter general les relacions entre COS FISIC WELL, S.C.P. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ


1. PARTS i ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ
(d'ara endavant també les Condicions Generals o CGC):
D'una part, els proveïdors dels productes, COS FISIC WELL, S.C.P. (d'ara endavant també el prestador), amb domicili social en c/ Figueres número 10-12, 1a planta, 08500, Vic, BARCELONA, N.I.F. J65871527, telèfon d'atenció al client 938890059, i e-mail: info@cosfisicwell.cat, sent titular del lloc web www.cosfisicwell.cat, exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web ressenyat.
I d'una altra, l'Usuari - Client (d'ara endavant l'Usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.
TOTS DOS ACCEPTEN el present document, i comporta que l'usuari:
a.    Ha llegit, entén i comprén l'aquí exposat.
b.    Que és una persona major d'edat i amb capacitat suficient per contractar.
c.    Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
d.    Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris.
El prestador posa a la disposició d'aquests l'adreça d'e-mail info@cosfisicwell.cat perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.
Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les reserves de pistes de pàdel realitzades a través del lloc web www.cosfisicwell.cat.
El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que així pugui afectar a les reserves realitzades, que van ser realitzades prèviament a la modificació, amb la finalitat de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de realitzar cap reserva, s'han de consultar aquestes condicions generals.
És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en la reserva de la pista.
COS FISIC WELL, S.C.P. no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d'una utilització inadequada dels serveis ofertats a la web.
La responsabilitat civil de COS FISIC WELL, S.C.P. pels productes subministrats queda limitada a l'import dels mateixos, l'usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a COS FISIC WELL, S.C.P. per qualsevol concepte en qualsevol cas d'insatisfacció dels productes adquirits a la web www.cosfisicwell.cat, així com possibles fallades, lentitud d'accés o errors en l'accés a la web, incloent-se pèrdues de dades o un altre tipus d'informació que pogués existir en l'ordinador o xarxa de l'usuari que accedeixi a la web www.cosfisicwell.cat.

COS FISIC WELL, S.C.P. és un centre que reserva les seves pistes de pàdel a través de la web i/o per telèfon. COS FISIC WELL, S.C.P. té el centre físic situat a l'adreça de l'encapçalament.


2. OBJECTE DEL CONTRACTE
              2.1 Àmbit d'aplicació: El present contracte té per objecte regular la reserva de les pistes titularitat de COS FISIC WELL, S.C.P., realitzada a través de la web entre el prestador i l'usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació online verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s'aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.
La relació contractual de compravenda comporta la reserva per un dia i hora en concret, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web.
2.2 Territori d'aplicació: La botiga virtual de www.cosfisicwell.cat està activa per tota Espanya.
2.3 Capacitat per contractar: Per poder realitzar una reserva s'haurà de ser major d'edat i tenir capacitat per contractar.
              2.4 Acceptació del client: La validació d'una reserva a través de la web www.cosfisicwell.cat es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l'acceptació de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles a la web www.cosfisicwell.cat o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-la a la seva disposició per correu electrònic.
               2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: COS FISIC WELL, S.C.P. es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas de que aquests canvis o modificacions s'introdueixin una vegada realitzat una comanda, s'aplicaran les condicions vigents en la data en la qual es va efectuar aquesta comanda.


3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA EN LA WEB WWW.COSFISICWELL.CAT
               3.1 Publicació de preus:  Els preus estan establerts a la web. De forma excepcional, els preus de les reserves mostrats a la nostra web poden ser especificats de forma errònia i mostrar un preu inferior al corresponent. Quan succeeixi així, i si nosaltres hem confirmat la seva reserva, contactarem immediatament amb vostè, amb la finalitat d'emetre una nova confirmació de reserva amb el preu correcte. En el supòsit de que el preu que correspongui sigui superior, vostè podrà cancel·lar la seva reserva i li reemborsarem qualsevol quantitat que ja hagués satisfet.
               3.2 Informació de productes: Els continguts de www.cosfisicwell.cat estan en constant renovació i actualització per oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. A causa d'això, és possible que els continguts puguin mostrar, en ocasions excepcionals, informació de caràcter provisional sobre alguns productes. En cas que la informació subministrada no es correspongués a les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva reserva sense cap cost per la seva banda.
Totes les informacions contractuals presents a la web es mostren en llengua catalana i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquest idioma, si bé, si així ho desitja el client pot fer-se en castellà o un altre idioma sempre indicant-ho abans d'iniciar el procediment de contractació.
3.3 Comandes les 24h, tots els dies de l'any: L'horari de recepció de comandes és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l'any, si bé no es processaran comandes realitzades després de les dinou (19) hores, quedant per al dia hàbil següent a Vic. Les comandes rebudes durant el cap de setmana seran processats a primera hora del dilluns següent, o primer dia hàbil.

4. PROCEDIMENT DE RESERVA
L'usuari per poder accedir a la reserva de les pistes de pàdel ofertes pel prestador, haurà de donar-se d'alta a través del lloc web mitjançant la creació d'un compte d'usuari. Per a així, l'usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, les quals es tractaran de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei Orgu00e0nica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) relativa a la protecció de dades de caràcter personal i el Reial decret 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD, detallats en l'Avís legal i Política de privadesa d'aquest lloc web.
L'usuari seleccionarà un nom d'usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos, i no posar-los a la disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal forma que aquest procedeixi al bloqueig immediat.
Una vegada ha estat creada el compte d'usuari, s'informa que de conformitat amb l'exigit per l'art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:
1.    Escollir el dia i la hora que vol reservar, i s'afegirà automàticament en el "carret"
2.    Escollits el dia i la hora de la reserva, haurà de clicar en la pestanya de finalitzar, per realitzar la reserva. En clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la reserva realitzada, les seves dades i forma de pagament escollida).
3.    Es sol·licitarà el registre de l'usuari per poder realitzar la reserva (aquest registre és gratuït), en el qual s'haurà d'emplenar el formulari de recollida de dades i on haurà d'acceptar la Política de Privacitat i l'Avís Legal.
4.    Si ja estigués registrat, pot accedir a les seves dades fent clic en el botó d'usuari ja registrat. (Per favor, revisi els controls de spam i de correu no desitjat de la seva safata d'entrada del correu electrònic i verifiqui sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes).
5.    Una vegada registrat, apareixerà la casella de verificació que haurà de marcar, ja que és l'acceptació d'aquestes Clàusules Generals de Contractació.
6.    Per a finalitzar el procés, haurà de clicar en el botó Finalitzar.

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà a l'usuari, una vegada finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte de la reserva realitzada, i del dia i hora de la mateixa.
Davant qualsevol dubte pot contactar amb el nostre servei d'Atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten a la web www.cosfisicwell.cat.

COS FISIC WELL, S.C.P. posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.


5. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES
Tots els preus exposats a la web www.cosfisicwell.cat inclouen l'IVA vigent al moment de la reserva. Tots els preus que consten a la web són vàlids excepte error tipogràfic o fi d'existències i en tot cas s'expressaran en la moneda Euro (€). El pagament realitzat al prestador comportarà l'emissió d'una factura a nom de l'usuari registrat. Aquesta factura serà automàticament remesa a l'adreça de correu electrònic proporcionada per l'usuari.
Els preus aplicables a cada producte seran els publicats a la web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l'última fase del mateix. En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s'aplicarà sempre que la comanda hagi estat registrat durant el període de promoció. 

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per determinar si aquesta comanda està o no subjecte a promoció.


6. FORMES DE PAGAMENT
A continuació detallem els sistemes disponibles:
6.1 Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit: L'usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d'especificar tots els dígits del nº de la targeta en el formulari corresponent. L'operació es formalitza al moment de realitzar la comanda. Només s'accepten targetes Visa i Mastercard (o especificar quines es poden utilitzar). Només s'accepten pagaments amb targetes segures en les quals s'efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert pel seu banc, a través de comerç electrònic segur ("Verified by Visa" i "MasterCard SecureCode"). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi estat autoritzat pel seu banc o caixa. S'utilitza el sistema denominat SSL (SecureSockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.
6.2   SegurPay: Una vegada finalitzada la compra, si s'escull aquesta forma de pagament, se li redigirà a la web oficial de SegurPay on podrà fer el pagament. Una vegada realitzat el pagament correctament, la seva comanda estarà finalitzada i s'enviarà un correu electrònic amb el resum de la seva compra. Prement el botó "Tornar a la web" tornarà a la web per veure la comanda i poder imprimir-ho. SegurPay codifica automàticament les dades confidencials amb ajuda de les tecnologies més avançades disponibles al mercat. SegurPay té les seves pròpies polítiques de privadesa i COS FISIC WELL, S.C.P. no té cap tipus de responsabilitat sobre elles.


7. DRET DE DESISTIMENT
7.1 Dret de desistiment: L'Usuari té fins 24H abans del dia de la reserva per poder cancel·lar-la. Per a poder realitzar la cancel·lació, haurà de posar-se en contacte amb el centre a través del mail o del telèfon ressenyat al principi d'aquestes Condicions Generals.
7.2 Reemborsament quantitat pagada:
Fins 24 h abans de la reserva se li tornarà el 100% de l'import abonat. Passat aquest termini, no se li tornarà cap import abonat ja que la pista serà considerada  com utilitzada per vosté. El reemborsament s'efectuarà en un termini de 15 dies hàbils des de l'anul·lació realitzada dins el termini establert.


8. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals anés declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.


9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l'usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si és persona jurídica) o de l'usuari (si és persona física).

En el cas de que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, el prestador i l'usuari renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

 

Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els notres serveis, acceptes l'ús que fem de les 'cookies'. De totes maneres, pots canviar la configuració de 'cookies' en qualsevol moment.  [ més Informació ]