Loading...
Loading...
Loading...
Et podem ajudar ?

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


INTRODUCCIÓ

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document us expliquem quines dades recollim dels usuaris, com els utilitzem i per a què, entre d'altres indicacions.

Per a la seva informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem pels serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions per que el prestador pot modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l'obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficient la publicació al lloc web del prestador.


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: COS FISIC WELL, S.L.P. (també el prestador)
NIF: B05336219
Adreça postal: C/ Figueres nº 10-12, 1ª planta, 08500, Vic, Barcelona
Correu electrònic: info@cosfisicwell.cat

COS FISIC WELL, S.L.P., com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.


MÈTODE D'OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE RECAPTEM: Les dades que recollim, la manera com les obtenim i la finalitat són les següents:

    • Formulari de contacte: 
        ◦ Dades requerides: nom, email, telèfon
        ◦ Finalitat: per respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari.
        ◦ Legitimació: Consentiment de l’ Usuari
    • Formulari de demanar cita: 
        ◦ Dades requerides: nom, email, telèfon
        ◦ Finalitat: per respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari.
        ◦ Legitimació: Consentiment de l’ Usuari
    • Dur a terme la relació contractual i les gestions administratives, fiscals i comptables anàlogues i que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent
        ◦ Dades requerides: nom i cognoms, telèfon, direcció, DNI, email, firma, dades bancaries
        ◦ Finalitat: dur a terme la prestació dels serveis contractats i la gestió comercial, fiscal i administrativa interna 
        ◦ Legitimació: relació contractual
    • WhatsApp: En l’apartat WhatsApp de la present política es detalla el seu ús.

Les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de COS FISIC WELL, S.L.P.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l'assumpte "Baixa" a  l’ email ressenyat a dalt. 

D'acord amb la LSSICE, COS FISIC WELL, S.L.P. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.


TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tanmateix, conservarem les vostres dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.


DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:

COS FISIC WELL, S.L.P. únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d'una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d'algun delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni a través d'aquest lloc web serà allotjada en els servidors de COS FISIC WELL, S.L.P., contractats a l'empresa que presta el servei d’allotjament de la web.  El tractament de les dades de l'entitat es troba regulat mitjançant un contracte d'encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per prestar serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat, podent emmagatzemar les seves dades. Aquestes eines són les següents:

Google Analytics: per realitzar un anàlisi i mètrica de l'ús que els usuaris fan del web a través de les cookies. La informació que generen i recopilen aquestes cookies sobre l'ús (incloent l'adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google Inc, situada a Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, Muntain View (Califòrnia), CA 94043 d'Estats Units ("Google") , en els seus servidors d'Estats Units.


DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l'exercici dels següents drets davant COS FISIC WELL, S.L.P. presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic a info@cosfisicwell.cat, indicant com Assumpte: "PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS".

Drets:
    • Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
    • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
    • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
    • Dret d'oposició: dret de l'interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
    • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament, per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
    • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l'interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
    • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.
També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (aepd.es).


INFORMACIÓ ADDICIONAL:

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA 

L'idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

XARXES SOCIALS

L'informem que COS FISIC WELL, S.L.P. pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de COS FISIC WELL, S.L.P. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

COS FISIC WELL, S.L.P. tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:
    • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
    • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia dins la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives dels nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que COS FISIC WELL, S.L.P. consideri inapropiats.
    • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, COS FISIC WELL, S.L.P. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís, del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si Vè. remet informació personal a través de la xarxa social, COS FISIC WELL, S.L.P. quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

WHATSAPP

El tractament de les dades que es diguin a terme de les persones que realitzin una consulta a través de WhatsApp de COS FISIC WELL, S.L.P. es regirà per aquest apartat, així com aquelles condiciones d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a l’aplicació que procedeixi a cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. COS FISIC WELL, S.L.P., tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrat correctament la seva consulta així com qualsevol altra finalitat de la gestió administrativa del servei.

Queda prohibit l’ús del WhatsApp de COS FISIC WELL, S.L.P., per l’enviament de continguts que no siguin els necessaris per la resposta a la consulta i que siguin il·lícits per la normativa nacional o internacional que atempti contra els drets fonamentals de les persones i en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial. 


CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

COS FISIC WELL, S.L.P. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a COS FISIC WELL, S.L.P. en els termes que estableix aquesta Política per a l'exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre COS FISIC WELL, S.L.P. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els Jutjats i Tribunals de Barcelona.